Skip to content
Menu

Junta Directiva

Junta Directiva

La Junta Directiva és la responsable de la gestió de COPAVA i representa l’associació davant dels seus socis i altres entitats. La Junta Directiva s’encarrega, amb caràcter general, de gestionar i de prendre les decisions oportunes per a un bon funcionament, d’acord amb els Estatuts i informant els socis en Assemblea de l’estat dels comptes, pressupostos i actuacions.

Junta Directiva

Equip tècnic

Junta Directiva

L’Equip Tècnic de COPAVA, a més de dur a terme tasques administratives, s’encarrega de donar suport a les entitats associades i coordinar i desenvolupar les activitats esportives, artístiques, formatives o de qualsevol altre tipus, les quals es programen en col·laboració amb les comissions tècniques.

D’altra banda, s’ocupa de desenvolupar els materials per als Projectes Erasmus+ de la Unió Europea en què participa COPAVA, així com de gestionar la sol·licitud i el desenvolupament d’altres programes que puguen ser d’interès per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i les seves famílies o per als professionals del sector.

Junta Directiva

Comissions Tècniques

Junta Directiva